Net als in andere vakgebieden, is er in de bouw de afgelopen jaren een verandering ingezet. Deze is natuurlijk ingegeven is door de digitalisering van onze samenleving. Opvallend hierbij is dat, ondanks dat de lange termijn voordelen significant zijn, de bouw de digitalisering nog niet integraal heeft omarmd. Er wordt regelmatig gezegd dat er binnen de bouw een achterstand is op het gebied van data en digitalisering. Maar in feite is dat niet het probleem. Het probleem zit hem meer in de communicatie tussen en de integratie van de verschillende belanghebbenden partijen en processen.

De uitdagingen

Een belangrijke oorzaak van de uitdagingen in de communicatie, is locatie-gebondenheid. De bouwlocatie vergt een andere vorm van digitalisering dan het administratieve proces. De verschillende betrokken partijen werken ieder met hun eigen administratiesysteem, projectensysteem en calculatiepakket. 

Om projecten soepel te laten verlopen is het van belang dat deze verschillende vormen en niveaus van digitalisering op een goede wijze met elkaar worden verbonden. Zodat de communicatie tussen de verschillende partijen gebaseerd kan worden op actuele, kwalitatieve informatie. Vaak ontstaan er fouten doordat de informatie niet up to date is en er besluiten worden genomen op basis van onjuiste informatie. Neem het voorbeeld van een bouwproject dat in een bepaalde fase een specifieke machine nodig heeft en waar de fase uitloopt. Als de planning dan niet geactualiseerd wordt, ontstaat er een probleem. Zoals dat bij het volgende bouwproject waar deze machine ingezet zou moeten worden en hier dus niet vroegtijdig op geanticipeerd is.

Het ontbreken van een koppeling tussen de verschillende systemen zorgt voor ruis in de lijn. Het hebben van digitaal inzicht in het proces, of een onderdeel van het proces blijkt hard nodig. Dit zien wij ook terug in de dagelijkse praktijk bij de klanten van beeproger: zo besloot Sterk Heiwerken dat het inzetten van een planningsapplicatie essentieel was geworden voor het verkrijgen van real-time inzicht in waar en wanneer de machines gereserveerd waren. Door dit proces goed te stroomlijnen werd het projectrisico sterk verminderd.

Data overload

Binnen de bouw is er een grote verscheidenheid aan processen. Met daarbij een vrijwel even grote verscheidenheid aan applicaties, die per applicatie de nodige data verzamelen. De enorme hoeveelheid aan data zorgt voor heuse data overload, waarbij het voor de organisatie en haar medewerkers lastig en soms onmogelijk is om op basis van de verschillende bestanden goede keuzes te maken. Te veel data kan ook onduidelijkheid veroorzaken, zeker als de data niet met elkaar in overeenstemming is. 

Het is niet zo dat, voor het maken van goede keuzes, alleen de op dát moment actuele projectdata van belang is. Om goede inzichten te krijgen kan de data uit het verleden net zo belangrijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan data van de gebruikte producten of aan de doorlooptijd van bepaalde handelingen binnen reeds afgeronde projecten. Het gaat dan niet alleen om de aanwezigheid van data. Maar ook om de mogelijkheid om de bergen data om te zetten naar relevante stuurinformatie.

Data integratie

De input én integratie van zowel offline als online systemen van bouwbedrijven, leveranciers en producten zijn van belang om een compleet databestand op te bouwen en dus zinvolle (management) informatie te krijgen. Als deze data samengevoegd en geanalyseerd wordt, kunnen bedrijven hun eigen werkprocessen inzien en verbeteren. Bovendien kunnen de personen die verantwoordelijke keuzes moeten nemen over onderdelen binnen de bedrijfsvoering, terugvallen op goede betrouwbare data. 

Het hebben van verschillende geautomatiseerde applicaties om het bouwproces te ondersteunen is dan één. Het integreren van deze applicaties om zinvolle informatie te krijgen waar de verschillende bedrijfsprocessen en/of de organisatie op steunen, is een ander verhaal. Bij het integreren van deze applicaties moet je dan ook over de bedrijfsprocessen in de keten heen kunnen kijken. En vanuit het perspectief van de gewenste output keuzes maken ten aanzien van deze integraties. Niet alle applicaties moeten zonder meer aan elkaar gekoppeld worden. En niet alle samenvoegingen van databestanden zijn zinvol. Met beleid is ook hier weer een belangrijk uitgangspunt.

Internet of Things

We spreken al een tijdje over de mogelijkheden die het Internet of Things in ons leven brengt. In een aantal vakgebieden is dat al geen toekomstperspectief meer, maar is dat realiteit geworden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de auto-industrie, waar we via onze mobiele telefoon een seintje krijgen als er iets met de auto is. Tegenwoordig is The Internet of Things ook voor de bouw geen toekomstperspectief meer. Integendeel, er vindt nu al integratie tussen het internet en de bouwlocatie plaats.

IOT in het heden

De bouwplaats is tegenwoordig een verbonden, geïntegreerde locatie waar alle verschillende partijen met elkaar in verbinding staan. Deze digitalisatie leidt tot een slimme bouwplaats die het mogelijk maakt om projecten zo efficiënt mogelijk te realiseren. Denk hierbij aan automatisch voorraadbeheer op locatie als het specifieke onderdeel tot op een bepaald niveau binnen de bouw is verbruikt. Door het bereiken van het voorgedefinieerde minimumniveau wordt er een logistiek proces digitaal ingericht. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de voorraad op tijd weer wordt aangevuld. Met als gevolg het terugdringen van tijdverlies en een vermindering van opslagruimte op de bouwplaats zelf.

IOT in de toekomst van de bouw

Ook naar de toekomst toe zal het Internet of Things op niet al te lange termijn een effect hebben binnen de bouwwereld. Gebouwen worden automatisch van een signaal voorzien wanneer er onderdelen vervangen moeten worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er actuele informatie over elk onderdeel beschikbaar is. De beschikking over deze zogenaamde ‘big data’ geeft weer mogelijkheden om op basis van analyses project- of productverbeteringen door te voeren. De real time data levert prestaties die live gemonitord kunnen worden, wat het project inzichtelijk maakt. De conclusies hiervan leiden tot een efficiënter werkproces en het zal helpen bij toekomstige projecten.   

De digitalisering en de inzet van big data in de bouw leidt echter niet direct tot een faal marge van 0%, maar de snelheid waarmee het project uitgevoerd kan worden, zal omhoog gaan. Als je real time inzicht hebt in het project en daar live op kunt inspelen dan levert dat meetbare tijdswinst op. 

Tijdwinst

Dat de inzet van data tijdswinst oplevert, blijkt wel uit het project van het nieuwe kantoor van Olympus Nederland. Dit werd begin 2017 gebouwd zónder hoofdaannemer en mét de inzet van data. 

Het project werd twee keer zo snel afgerond dan normaal. De keuze werd gemaakt om geen hoofdaannemer aan te nemen en zelf het ontwerp digitaal uit te werken. Iedere leverancier zou dan op basis van het ontwerp, precies weten wat er van hen verwacht werd en op welk moment.  De projectmanagement rol werd vervangen door een ‘digitale projectleider’. Het hele project is zo gecoördineerd, dat wanneer er een toeleverancier op locatie was, deze niet tegelijk met een andere toeleverancier aan het werk zou gaan, zodat ze niet op elkaar hoefden te wachten, er geen ruimtegebrek zou ontstaan en de verschillende fasen optimaal op elkaar zouden aansluiten. Het doel van het project was dan ook om het project te realiseren tegen lagere kosten en met een hogere kwaliteit. En dit allemaal op basis van de geïntegreerde, beschikbare data.

Conclusie

In onze optiek is er niet zoiets als een trage digitalisering binnen de bouw. Er is wel sprake van enorme kansen voor organisaties die hun datastromen op orde hebben en die hebben nagedacht over integratie en informatie. Wij zijn ervan overtuigd dat de voorlopers in dit vakgebied de vruchten plukken van de ontwikkeling binnen andere branches. Denk hierbij aan de ontwikkelingen die het Internet of Things mogelijk maakt. De achterblijvers zullen straks hun best moeten doen om aan te haken en zo hun concurrentiepositie niet te verliezen. Een goed voordeel hiervan is de case van SW Vastgoedverbetering, die juist door te digitaliseren hun concurrentievoordeel vergrootten.